Punktid LogoPunktid Logo
Noteeritud börsil NASDAQ

GDPR

GAMEKEYS OÜ PRIVAATSUSTINGIMUSED

1. Käesolevad privaatsustingimused (edaspidi: Privaatsustingimused) kehtivad kõikidel juhtudel, mil Gamekeys OÜ (edaspidi: Gamekeys) töötleb füüsiliste isikute (edaspidi: Klient) isikuandmeid.

2. Gamekeys’l on õigus ühepoolselt Kasutustingimusi muuta ja täiendada. Kasutustingimuste muudatustest teavitatakse Kliente e-posti teel (juhul kui Gamekeys’l on Kliendi e-postiaadress olemas).

Vastutav töötleja ja andmekaitse ametnik

3. Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Gamekeys OÜ, registrikoodiga 12526262, aadressiga Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe 5, 10145.

4. Privaatsustingimuste ja isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes palume Kliendil edastada päring e-kirjaga aadressile [email protected].

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

5. Gamekeys töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas kohalduvas õiguses kehtestatud nõuetega ning lähtub isikuandmete töötlemisel alati Kliendi huvidest, õigustest ja vabadustest.

6. Gamekeys’i eesmärgiks on vastutustundlik isikuandmete töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima isikuandmete töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.

7. Gamekeys’i kõik isikuandmete töötlemisega  seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:

7.1. Seaduslikkus. Isikuandmete töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek;

7.2. Õiglus. Isikuandmete töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Kliendil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas isikuandmeid töödeldakse;

7.3. Läbipaistvus. Isikuandmete töötlemine on Kliendile läbipaistev;

7.4. Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;

7.5. Minimaalsus. Isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohalt. Isikuandmete töötlemisel lähtub Gamekeys minimaalse töötluse põhimõttest ning kui isikuandmed ei ole vajalikud või ei ole enam vajalikud eesmärgiks, miks need koguti, siis isikuandmed kustutatakse;

7.6. Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutataks või parandataks viivitamatult;

7.7. Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Kliendi tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui Gamekeys soovib hoida isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib Gamekeys andmed selliselt, et Klient ei ole enam tuvastatav;

7.8. Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete töötlemine toimub viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid;

7.9. Vaikimisi ja lõimitud andmekaitse. Gamekeys tagab, et kõik kasutatavad süsteemid vastavad nõutavatele tehnilistele kriteeriumitele. Sobivad andmekaitse meetmed on kavandatud iga info- ja andmesüsteemi uuendamisel või disainimisel (nt on infosüsteemid ning äriprotsessid üles ehitatud lähtuvalt pseudonümiseerimise ja krüpteerimise eeldustest).

8. Gamekeys lähtub isikuandmete töötlemisel eesmärgist, et on alati võimeline eelnimetatud põhimõtete täitmist tõendama ning nende põhimõtete järgimise kohta saab täiendavat informatsiooni küsida e-posti teel ([email protected]).

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

9. Gamekeys töötleb Kliendi isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

9.1. Kliendiga lepingu sõlmimiseks ning püsikliendina registreerimiseks, st Kliendi Gamekeys’i keskkonnas liikmeks registreerimiseks ja registreerimisega seonduvate toimingute tegemiseks, liikmelisusega seonduvalt Kliendiga ühenduse võtmiseks ning Kliendi poolse ühenduse võtmise korral Kliendi identifitseerimiseks;
9.2. Teenuste osutamiseks Kliendile, sh Kliendile toodete müük ja tellitud toodete kohaletoimetamine;
9.3. Automatiseeritud otsuste tegemiseks, sh Kliendi profiilianalüüsiks seoses Kliendi toodete eelistusega ja seeläbi Kliendile soodustuste pakkumisega;
9.4. Rahulolu-uuringute läbiviimiseks, sh uuringu tulemuste haldamiseks ja analüüsimiseks;
9.5. Turundusliku sisuga teadete, soodustuste ja infokirjade edastamiseks Kliendile;
9.6. Seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks, sh raamatupidamislike ja maksuarvestuslike kohustuse täitmiseks ning pädevate riigiasutuste ja nende organite seaduslike korralduste täitmiseks.

Töödeldavad isikuandmed

10. Gamekeys töötleb alljärgnevaid isikuandmeid:

10.1. punktis 9.1 toodud juhtudel – Kliendi ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, kasutajanimi, IP-aadress;
10.2. punktis 9.2 toodud juhtudel – Kliendi ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress;
10.3. punktis 9.3 toodud juhtudel – Kliendi ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, IP-aadress, Kliendi poolt tellitud toodete nimekiri;
10.4. punktis 9.4 toodud juhtudel - Kliendi ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress; Kliendi poolt tellitud toodete nimekiri ja uuringu tulemustest nähtuvad Kliendi poolt uuringus kajastatud andmed;
10.5. punktis 9.5 toodud juhtudel - Kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress;
10.6. punktis 9.6 toodud juhtudel – vastavalt seadustes sätestatule või riigiasutuste ja/või nende organite korraldustes märgitule.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

11. Gamekeys töötleb üldjuhul Kliendi andmeid seetõttu, et see on vajalik Kliendi osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks (vt ülal punkt 9.2) või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt Kliendi taotlusele (vt ülal punkt 9.1). Sellisel juhul on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks Kliendiga sõlmitud leping või Kliendi taotlus lepingueelsete läbirääkimiste pidamiseks.

12. Gamekeys töötleb Kliendi isikuandmeid turundusmaterjalide ja pakkumiste esitamise otstarbel ning rahulolu-uuringute läbiviimise ja tulemuse analüüsi otstarbel vaid juhul kui Klient on selleks andnud enda nõusoleku (vt ülal punkte 9.4 ja 9.5). Sellisel juhul on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks Kliendi antud nõusolek.

13. Automatiseeritud otsuste tegemise aluseks on Gamekeysi õigustatud huvi (vt ülal punkt 9.3). Gamekeys’i õigustatud huviks on Kliendile sobivate ja Kliendi huvidele vastavate toodete pakkumine. Gamekeys töötleb Kliendi isikuandmeid automatiseeritud otsuste tegemiseks ja profiilianalüüsi koostamiseks valdavas osas anonüümselt ning isikustamata kujul. Seeläbi on minimeeritud võimalik risk andmesubjekti õigustele ja huvidele.

14. Gamekeys töötleb Kliendi isikuandmeid seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks igal konkreetsel juhul seadusest tuleneva õigusliku aluse olemasolu korral (vt ülal punkti 9.6).

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

15. Gamekeys ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a:

15.1. Gamekeys’i IT- ja reklaamiteenuste osutajatele osas, milles see on vajalik Gamekeys’i andmebaaside haldamiseks, Klientidele teenuste osutamiseks ja suhtluseks Klientidega (nt DigitalOcean);
15.2. e-kirjade edastusteenuse pakkuja, juhtudel kui Gamekeys edastab Kliendile turundusmaterjale ja pakkumisi (nt MailChimp);
15.3. Gamekeys’i raamatupidamisteenuse osutajale ja riigiasutustele ja nende organitele osas, milles see on vajalik Gamekeys’le seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

16. Kõik punktis 15 nimetatud volitatud töötlejad tagavad sama isikuandmete kaitse taseme nagu Gamekeys. Juhul kui Gamekeys edastab Kliendi isikuandmeid ülaltoodud juhtudel euroopa majanduspiirkonnast väljapoole, siis veendub Gamekeys, et taoliseks isikuandmete edastamiseks on olemas asjakohane adekvaatsusmehhanism GDPRi kontekstis ning et on tagatud Kliendi isikuandmete kaitse Euroopa Liidu tasemel.

Isikuandmete säilitamine

17. Kliendi isikuandmeid säilitatakse:

17.1. kuni Kliendi poolt enda konto kustutamiseni, osas milles Gamekeys töötleb Kliendi Gamekeys’i keskkonnas konto loomisel esitatud isikuandmeid ning 5 aastat pärast viimast Kliendi poolt enda konto mistahes viisil kasutamist (vt ülal punkt 9.1);
17.2. kuni 3 aastat pärast lepingulise suhte lõppemist, osas milles Gamekeys töötleb Kliendi isikuandmeid teenuse osutamisega seoses (vt ülal punkt 9.2);
17.3. osas milles Gamekeys töötleb Kliendi isikuandmeid seoses õigustatud huvi olemasoluga (vt ülal punkt 9.3) töötleb Gamekeys Kliendi isikuandmeid kuni Kliendi poolt enda konto kustutamiseni või 5 aastat pärast viimast Kliendi poolt enda konto mistahes viisil kasutamist;
17.4. tähtajatult kuni nõusoleku tagasivõtmiseni Kliendi poolt osas, milles Gamekeys töötleb isikuandmeid turundusmaterjalide ja pakkumiste edastamiseks (vt ülal punkte 9.4 ja 9.5);
17.5. kuni 7 aastat pärast Kliendi isikuandmeid kajastava raamatupidamise algdokumendi tekkimist, osas milles Gamekeys’l lasub seadusest tulenev raamatupidamisdokumentide säilitamiskohustus (vt ülal punkt 9.6).

Kliendi õigused isikuandmete töötlemisel

18. Kliendil on igal ajal õigus pöörduda Gamekeys’i poole ([email protected]), et teostada enda seadusest tulenevaid õiguseid:

18.1. õigus taotleda juurdepääsu Kliendi kohta käivatele isikuandmetele ulatuses, milles seda ei ole võimalik teha Kliendi kontole sisse logides;
18.2. õigus nõuda andmete parandamist ulatuses, milles seda ei ole võimalik teha Kliendi kontole sisse logides;
18.3. õigus nõuda andmete kustutamist, ulatuses, milles seda ei ole võimalik teha Kliendi kontole sisse logides;
18.4. õigus piirata isikuandmete töötlemist;
18.5. õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
18.6. õigus nõuda isikuandmete ülekandmist;
18.7. õigus, et Kliendi kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel;
18.8. õigus nõusoleku tagasivõtmisele;
18.9. õigus esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile.

19. Kliendi pöördumistele ja taotlustele vastame hiljemalt 30 päeva jooksul alates taotluse saamisest.

20. Kui Klient on avaldanud soovi saada Gamekeys’i uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on Kliendil alati õigus nendest loobuda, vajutades iga pakkumise juures ja kasutaja profiililehel näidatud vastavale lingile või saates vastavasisulise teavituse Gamekeys’i e-posti aadressile [email protected].

Küpsised

21. Gamekeys koduleht kasutab kasutajakogemuse parandamiseks küpsiseid jt sarnaseid tehnoloogiaid, näiteks tuntakse Klient ära veebilehele tagasipöördumisel, misläbi kuvatakse Kliendi huvidele vastavat sisu.

22. Küpsised (ingl k cookies) on väikesed tekstifailid, mis e-keskkonna serveri kaudu laetakse kasutaja arvutisse. Selle tulemusena saab veebilehitseja edastada küpsise info igal e-keskkonna kasutuskorral e-keskkonnale tagasi, eesmärgiga võimaldada sama kasutaja äratundmine. Küpsised võivad olla Kliendi valikul brauseri seadetes keelatud.

23. Gamekeys kasutab sessiooniküpsiseid ja püsivaid küpsiseid. Sessiooniküpsistega kogutakse infot Kliendi sessiooni ja ostukorvi kohta.

24. Sessiooniküpsiseid kasutatakse iga kord, kui Klient Gamekeys’i veebilehte külastab ning iga sessiooniküpsis kehtib veebilehe sulgemiseni. Pärast veebilehe külastust kõik sessiooniküpsised ja nendega kogutud info kustutatakse.

25. Püsivad küpsised võimaldavad jätta meelde Kliendi veebilehe eelistusi ja/või tegevusi. Püsivad küpsised ei kustu veebilehe sulgemisel, vaid need kehtivad iga püsiva küpsises täpsustatud aja jooksul. Püsivad küpsised salvestatakse Kliendi seadmes ja aktiveeritakse iga kord, kui Klient külastab veebilehte, mis konkreetse küpsise lõi.

Küpsistega kogutud informatsiooni kasutamine

26. Küpsistega kogutud informatsiooni kasutame järgmistel eesmärkidel:

26.1. Kliendile teenuste osutamiseks (nt kui Klient soovib, ei pea ta Gamekeys’i veebilehel igakordselt kasutajanime ja parooli sisestama vaid Klienti mäletatakse);
26.2. Gamekeys’i poolt pakutavate teenuste arenduseks (nt saab Gamekeys informatsiooni selle kohta, mis on Gamekeys’i veebilehe kõige populaarsemad osad ning millistelt veebilehtedelt liiguvad Kliendid Gamekeys’i veebilehele ja millistele veebilehtedele liiguvad Kliendid Gamekeys’i veebilehelt edasi ning kui kaua Kliendid Gamekeys’i veebilehel aega viidavad);
26.3. Gamekeys’i veebilehe kasutusanalüüsi ja statistika koostamiseks (nt hinnatakse veebilehe külastajate arvu ja seeläbi teostatud reklaami tõhusust);
26.4. Otseturunduse otstarbel (nt kogutakse informatsiooni reklaamide pakkumiste kohta, teatavate veebibrauseritele suunatud sisu kohta, tekitades seeläbi erinevaid sihtrühmi; kombineeritakse küpsiste abil saadud informatsiooni Kliendi poolt edastatud informatsiooniga)

27. Lisaks eeltoodule võib Gamekeys’i veebilehel olla linke kolmandate isikute veebilehtedele, toodetele ja teenustele ning ka sotsiaalmeedia laiendusi (nt Facebooki pluginad, Google Analytics) turunduse ja statistika eesmärkidel. Sellised kolmandate isikute teenused või kolmandate isikute rakendused alluvad kolmandate isikute isikuandmete kaitse reeglitele.

Küpsistest keeldumine ja kustutamine

28. Mõned brauserid võtavad küpsiseid vastu automaatselt. Mõned keelduvad automaatselt kolmandate osapoolte küpsistest ja võtavad vastu esmase osapoole küpsiseid.

29. Sõltumata Kliendi brauseri standardsätetest ei pea te küpsiseid vastu võtma ja saate, kui te seda mistahes ajal soovite, küpsiste kasutusest keelduda või selle blokeerida ja kõik seadmesse salvestatud küpsised kustutada. Brauseris või mobiiliseadmes küpsistest keeldumise või nende kustutamise kohta saate infot seadme kasutusjuhendiga tutvudes ning rohkem infot veebilehtedelt http://www.allaboutcookies.org ja http://www.youronlinechoices.com/ee

30. Juhul, kui otsustate keelata küpsiste kasutamise, siis ei saa Gamekeys tagada enda veebikeskkonnas toodete ja/või teenuste maksimaalset toimimist.

DIGITAALNE KOHALETOIMETUSKoodid saadetakse otse teie e-mailile
KLIENT VÕIDABSäästke mängudelt kuni 90%
10+ AASTAT KOGEMUSTTegutseme 2009. aastast