GDPR | Punktid

GDPR

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus
Käesoleva Lepingu tingimustega nõustumisel sõlmid lepingu Gamekeys’ega, et liituda Punktid portaaliga. Vastavalt Lepingule on Gamekeys’el õigus töödelda Sinu isikuandmeid Lepingus sätestatud viisidel ning eesmärkidel – lepingu täimiseks ning sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks.  Vastavalt Punktid liikmelisusele, sellest tulenevatele soodustustele ning pakkumistele, töötleb Gamekeys Sinu külastus- ning ostuandmeid Punktid liikmetele mõeldud soodustuste pakkumiseks ning haldamiseks, samuti Sulle tellimuse ja muu vajaliku saatmiseks e-posti aadressile (või Sinu informeerimiseks telefoni teel), juhul, kui Sa oled seda taotlenud või kui see puudutab olulisi muudatusi Sinu poolt ostetud tootes või teenuses või Lepingus endas.
Mistahes ostu sooritamisel Gamekeys poolt opereeritavas lehel, juhul, kui Sa oled ennast Punktid portaali loginud, toimub Sinu ning Gamekeys vahel ka ostu-müügi lepingu sõlmimine, mille käigus toimub ka makseinfo töötlemine.
Teatud isikuandmete töötlemiseks on Sul võimalik anda Gamekeys’ele nõusolek – eelnev puudutab Sinu kontaktandmete kasutamist otseturunduslikel eesmärkidel ning kliendirahulolu-uuringute läbiviimiseks.
Rahulolu-uuringutes osalemise jaoks, sealhulgas osalemiskutsete väljasaatmise jaoks, ning selle tulemusena saadud info analüüsiks töötleme Sinu teatud isikuandmed, sealhulgas Sinu viimati ostetud toote andmed, et saata Sulle teavitus rahuolu-uuringus osalemise võimaluse kohta ning Sinu sisendinfot täiendavalt analüüsida. Nagu eelnevas lõigus mainitud, ei ole Sul kohustust uuringus osaleda. Eelnimetatud isikuandmete töötlemine toimub Gamekeys’e õigustatud huvi alusel – Gamekeys’e õigustatud huvi sisuks on parandada Gamekeys’e arusaama Sinu vajadustest ning eelistustest, et osutada paremaid teenuseid ja teha Gamekeys’e poolt pakutavad teenused ja tooted veelgi kättesaadavamaks. Eelneva jaoks on tarvis aga Sinu tagasisidet.
Gamekeys langetab Sinu kohta kogutud isikuandmete põhjal ka automaatseid otsuseid – eelnevalt nimetatud töötlemine toimub Gamekeys’e õigustatud huvi alusel. Eelnevalt mainitud õigustatud huvi keskmeks on Sinule Sinu huvidele vastavate paremate toodete pakkumine ning teenuste osutamine. Gamekeys loob Sinu ostuajaloo põhjal endale Sinu kliendiprofiili (koondades infot Sinu poolt tellitud toodete kohta, tehes selle pinnalt järeldusi), mille kohaselt saadetakse Sinule, Sinu eelneval nõusolekul, pakkumisi ning meeldetuletusi meie teenuste ja toodete kohta, mis võiksid Sulle meeldida. Seeläbi proovib Gamekeys vähendada Sinule ebahuvitava ning kasutu reklaami saatmist. Gamekeys ei kasuta automaatsete otsuste tegemisel mistahes muid andmeid kui neid, mida Sa oled meie toodete ja teenuste tarbimise läbi endast maha jätnud.
Täpsemalt saad isikuandmete töötlemisega seotud infoga tutvuda käesoleva Lepingu 7. peatükis.
suhtluskanalid
Gamekeys suhtleb liikmetega otse peamiselt neljal juhul:
• Konto avamise kinnituseks on e-kiri. Vajadusel saadetakse meeldetuletusi;
• Info, sealhulgas üldine kommunikatsioon, kampaaniateavitused, personaalsed teavitused ja lisapakkumised vastavalt ostukäitumisele (eeldab Sinu eelnevat nõusolekut).
• Sündmuste või eriolukordade puhul saadetavad teavitused.
Aeg-ajalt võib Gamekeys edastada teateid väliste sotsiaalmeediakanalite, nagu Facebook ja Instragram, jms kaudu. Nende teenuste kasutamine ei ole reguleeritud Lepinguga, vaid vastava sotsiaalmeediakanali tingimustega.


ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Töötlemise õiguslik alus ja eesmärk

Gamekeys töötleb kliendi isikuandmeid Lepingu punktis 4.1 toodud õiguslikel alustel ning järgnevatel eesmärkidel:

 • Isiku liikmeks registreerimiseks, registreerimisega seonduvate toimingute tegemiseks, kliendiga ühenduse võtmiseks ning kliendi poolse kontakti korral kliendi identifitseerimiseks. Kasutatavad isikuandmed: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, mobiiltelefoni number, kasutajanimi, IP-aadress, tingimuste aktsepteerimise fakt. Õiguslik alus: Lepingu sõlmimine ning täitmine;
 • Lepingust tulenevate soodustuste pakkumiseks ning konkreetse kliendiga sidumiseks. Kasutatavad isikuandmed: kliendi eesnimi, perekonnanimi ning nendega seotud info (sealhulgas elektroonilised templid), tarbitud toodete. Õiguslik alus: Lepingute sõlmimine ning täitmine;'
 • Automaatsete otsuste langetamiseks. Kasutatavad isikuandmed: tarbitud toodete ja ostude info, kliendi eesnimi, perekonnanimi, e-mail, telefon, IP-aadress. Õiguslik alus: õigustatud huvi;
 • Üksikute ostu-müügi lepingute täitmine ehk toote kohaletoimetamine ning broneeringuinfo saatmine. Kasutatavad isikuandmed: e-posti aadress, mobiiltelefoninumber, kliendi eesnimi, perekonnanimi. Õiguslik alus: Lepingu sõlmimine ning täitmine;
 • Raamatupidamislikel ja maksuarvestuslikel eesmärkidel. Kasutatavad isikuandmed: vastavalt raamatupidamise seaduses ning relevantsetes maksuseadustes sätestatule. Õiguslik alus: kohalduv seadusandlus;
 • Muudel seadustest tulenevatel kohustuste täitmiseks, näiteks täitmaks õiguskaitseasutuste korraldusi, taotlusi ning päringuid. Kasutatavad isikuandmed: sõltuvalt konkreetsest juhtumist. Õiguslik alus: kohalduv seadusandlus;
 • Rahulolu-uuringute korraldamise, haldamise ning tulemuste analüüsi eesmärgil, sh hõlmates edastamist Gamekeys’e koostööpartneritele. Kasutatavad isikuandmed: kliendi eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, ostetud tooted, rahulolu-uuringu läbiviimise tulemusena saadud informatsioon. Õiguslik alus: õigustatud huvi;
 • Rahulolu-uuringute tulemuste saamise eesmärgil, sh hõlmates edastamist Gamekeys’e koostööpartneritele. Kasutatavad isikuandmed: rahulolu-uuringu läbiviimise tulemusena saadud informatsioon. Õiguslik alus: kliendi nõusolek;
 • Otseturunduslikel eesmärkidel. Kasutatavad andmed: kliendi eesnimi, perekonnanimi, e-postiaadress. Õiguslik alus: kliendi nõusolek.

Andmesubjekti õigused
Klient võib teostada oma andmesubjekti õigusi, sealhulgas õigust esitada vastuväiteid või küsida Gamekeys’elt küsimusi, võttes selleks ühendust Gamekeys’ega saates päringu e-posti aadressile [email protected]. Teatud taotlused, mis puudutavad näiteks juurdepääsu andmetele, andmeanalüüsiga seotud spetsiifilisi küsimusi või muid küsimusi täiendava juurdepääsu taotlemiseks, on vaja esitada kirjalikult.

Kliendil kui andmesubjektil on järgnevad õigused:

 • Taotleda juurdepääsu teda puudutavatele isikuandmetele (ulatuses, milles seda ei ole võimalik teha kliendi kontole sisse logides);
 • Taotleda teda puudutavate isikuandmete parandamist või kustutamist (ulatuses, milles seda ei ole võimalik teha kliendi kontole sisse logides), kui Gamekeys käsutuses olevad isikuandmed on ebatäpsed, ebaõiged või nende töötlemiseks puudub kliendi arvates õiguslik alus;
 • Taotleda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • Esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
 • Rakendada isikuandmete ülekandmise õigust isikuandmete suhtes, mis klient on Gamekeys’ele ise esitanud (info, mis on esitatud kliendi liikmeks saamisel, või mis puudutab klienti ning on Gamekeys’ele teatavaks saanud kliendi tegevusega liikmena (näiteks kliendi ostuajalugu). Õigus andmete ülekandmisele tähendab õigust saada Gamekeys’e käest eelnimetatud isikuandmed, kas kliendi enda otstarbeks või teisele teenusepakkujale edastamiseks. Gamekeys’el on õigus kasutusele võtta meetmeid kliendi isiku identifitseerimiseks ja nõuda kliendilt rekvisiite, kuhu ja kellele isikuandmed edastada;
 • Esitada isikuandmete töötlemisega seotud kaebuseid järelevalveasutusele ehk Andmekaitse Inspektsioonile;
 • Võtta tagasi oma nõusolekud töötlemistoimingute suhtes, mille suhtes klient on oma nõusoleku andnud.

Andmete kogumine ja töötlemine

 • Gamekeys töötleb isikuandmeid, mida klient annab oma konto registreerimisel, aga ka muid andmeid, mida klient saab soovi korral hiljem muuta ning esitad.
 • Gamekeys töötleb ka isikuandmeid, mida klient otseselt Gamekeys’ele ei esita, kuid mis satuvad Gamekeys’e kätte läbi kliendi ostude, mida tehes klient ennast liikmena autendib.
 • Sooritatud ostud registreerib Gamekeys äri- ja raamatupidamissüsteemides, lojaalsusprogrammi liikmete ostuandmed saadetakse ka lojaalsussüsteemi ja andmebaasi. Süsteemid analüüsivad andmeid loomaks kliendiprofiile, mis võimaldavad teha klientidele soodustusi, nagu näiteks allahindlusi ja koostada suunatud pakkumisi ning kampaaniaid valitud kliendirühmadele.
 • Kogutavad andmed võimaldavad eristada konkreetse toote ostu mingis kategoorias (nt toit või piletid).

Andmete vastuvõtjad
Gamekeys avaldab isikuandmeid oma koostööpartneritele, kes käituvad kliendi isikuandmete suhtes kui volitatud töötlejad (teenusepakkujad, kes töötlevad isikuandmeid Gamekeys’e nimel) osutamaks Gamekeys’ele teenuseid, näiteks IT-, raamatupidamis- või reklaamiteenused. Loetelu Gamekeys’e olulisematest isikuandmete volitatud töötlejatest on kättesaadav aadressil:  https://punktid.com/gdpr-privacy-data-processors
Samuti töötlevad kliendi isikuandmed Gamekeys’e töötajad, kellel on oma töökohustustest tulenevalt õigus ning vajadus kliendi isikuandmeid töödelda.
Seadusest tulenevatel juhtudel ning alustel avaldab Gamekeys kliendi isikuandmeid ka avaliku sektori asutustele ning õiguskaitseorganitele.

Isikuandmete säilitamine
Kliendi konto baasandmeid ehk andmeid, mida klient on esitanud liitumisel säilitatakse üldreeglina nii kaua kui kliendi konto on aktiivne. Aktiivne olek tähendab mistahes konto või kontoga seotud andmete kasutamist autentimiseks 5 aasta jooksul, eeldusel et klient ei ole lõpetanud oma liikmelisust. Kui klient on olnud mitteaktiivne rohkem kui 5 aastat, loetakse kliendi liikmelisus lõppenuks ja kliendiga seotud teave kustutakse või mitte-isikustatakse, sealhulgas ka loodud kliendiprofiil.
Kliendiga seotud ostude ajalugu säilitatakse iga vastava ostu tegemisest maksimaalselt 3 aastat, kuivõrd sellesisulise andmestiku säilitamine on oluline Gamekeys’e õiguste kaitsmiseks seoses nõuete aegumisega ning soodustuste pakkumiseks ja kliendiprofiilide haldamiseks.
Mistahes raamatupidamisliku tähtsusega isikuandmeid säilitatakse vastavalt raamatupidamise seadusele 7 aastat alates vastava kirje kui raamatupidamise algdokumendi tekkest, arvestades raamatupidamise seadusest tulenevaid nõudeid.
Mistahes nõusolekuga seotud andmeid säilitatakse nii kaua kuniks kliendi antud nõusolek on kehtiv ning seda ei ole tagasi võetud.
Kirjavahetusi ning muud dokumenteeritud suhtlust kliendiga säilitatakse 3 aastat alates vastava suhtluse lõpust, kuivõrd sellesisulise andmestiku säilitamine on oluline Gamekeys’e õiguste kaitsmiseks seoses nõuete aegumisega.
Käesoleva Lepingu lõpetamine ei mõjuta eelnevalt nimetatud isikuandmete säilitustähtaegu, v.a. kliendi konto baasandmeid ning kliendiprofiili, mis kustutatakse kui klient Lepingu lõpetab.

Isikuandmete edastamine
Gamekeys säilitab isikuandmeid Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna territooriumil.

Küpsised
Gamekeys koduleht kasutab kasutajakogemuse parandamiseks küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid, näiteks Sind tuntakse ära veebilehele tagasipöördumisel ja Sulle kuvatakse seeläbi Sulle olulist sisu.
Küpsised (ingl k cookies) on väikesed tekstifailid, mis e-keskkonna serveri kaudu laetakse kasutaja arvutisse. Selle tulemusena saab veebilehitseja edastada küpsise info igal e-keskkonna kasutuskorral e-keskkonnale tagasi, eesmärgiga võimaldada sama kasutaja äratundmine. Küpsised võivad olla sinu valikul brauseri seadetes keelatud. Tea, et mõningatel juhtudel võib see aeglustada veebilehe sirvimist või vähendada teatavate veebilehtede funktsionaalsust või takistada neile juurdepääsu. Tavapäraselt kasutame küpsistega kogutud informatsiooni järgmistel eesmärkidel:
Funktsionaalsed küpsised ja teenuste osutamine: Küpsised on väga tähtsad meie veebilehe ja elektrooniliste teenuste toimimiseks ja võimaldavad ühtlustada kasutajakogemust. Näiteks kui kasutaja seda soovib, ei pea ta sisestama oma kasutajanime, parooli ja isikupärastamisvalikuid iga kord, kui ta meie teenusesse sisse logib.
Teenuste arendus: Küpsiste kasutamist jälgides saame parandada meie e-keskkonna ja elektrooniliste teenuste toimimist. Saame informatsiooni näiteks selle kohta, missugused on meie veebilehe kõige populaarsemad osad, missugustele veebilehtedele lähevad meie kasutajad edasi või missugustelt veebilehtedelt nad tulevad ning kui kaua nad on meie e-keskkonnas.
Kasutusanalüüs: Kasutame küpsiseid statistika koostamiseks meie e-keskkondade ja elektrooniliste teenuste külastajate arvu kohta ning hindame reklaami tõhusust.
Turunduse suunamine: Küpsiste abil saame samuti koguda informatsiooni reklaamide pakkumise või teatavale brauserile suunatud sisu kohta, tekitades erinevaid sihtrühmi. Võime kombineerida küpsiste abil saadud informatsiooni muul viisil sinu kohta saadud informatsiooniga, nt infoga kasutatud teenuste kohta. Meie lehtedel võib olla linke kolmandate isikute veebilehtedele, toodetele ja teenustele ning ka sotsiaalmeedia laiendusi (nt Facebooki pluginad, Google Analytics) turunduse ja statistika eesmärkidel. Meie veebilehtedel olevad kolmandate isikute teenused või kolmandate isikute rakendused alluvad kolmandate isikute isikuandmete kaitse reeglitele. Soovitame sul tutvuda selliste isikute isikuandmete kaitse praktikatega.

Mis tüüpi küpsiseid Gamekeys OÜ kasutab?
Kasutame kaht tüüpi küpsiseid, mida teatakse sessiooniküpsistena ja püsivate küpsistena.

Sessiooniküpsised
Sessiooniküpsiseid kasutatakse iga kord, kui meie veebilehte külastad (näiteks sessiooni info, ostukorvi info). Kasutame sedalaadi küpsiseid, et seostada sinu tegevusi meie veebilehel ning iga sessiooniküpsis kehtib ainult lehitsejasessiooni ajal, pärast mida see aegub. Iga lehitsejasessioon algab siis, kui avad oma veebilehitseja, ja lõpeb siis, kui selle sulged. Pärast veebilehe külastust kõik sessiooniküpsised kustutatakse.

Püsivad küpsised
Püsivad küpsised võimaldavad meil jätta meelde sinu lehekülje eelistused või tegevused. Neil on sessiooniküpsistest pikem eluiga ja need kehtivad küpsises täpsustatud aja jooksul (see on küpsiste puhul erinev). Sedalaadi küpsised ei kustu lehitseja sulgemisel ja need salvestatakse sinu seadmes. Need küpsised aktiveeritakse iga kord, kui külastad veebilehte, mis konkreetse püsiva küpsise lõi (näiteks remember me ja kino eelistus jne);
Kuidas küpsistest keelduda ja neid kustutada?
Mõned brauserid võtavad küpsiseid vastu automaatselt. Mõned keelduvad automaatselt kolmandate osapoolte küpsistest ja võtavad vastu esmase osapoole küpsiseid. Sõltumata teie brauseri standardsätetest ei pea te küpsiseid vastu võtma ja saate, kui te seda mistahes ajal soovite, küpsiste kasutusest keelduda või selle blokeerida ja kõik seadmesse salvestatud küpsised kustutada.
Kui keelata võimalike küpsiste kasutamine, siis ei saa me tagada meie kodulehe toodete või teenuste ootuspärast või korrektset toimimist.
Teabe saamiseks küpsistest keeldumise või nende kustutamise kohta teie konkreetses brauseris või mobiilseadmes võib osutuda vajalikuks seadme kasutusjuhendiga tutvumine.
Küpsiste kohta saab rohkem teavet
veebilehelt: http://www.allaboutcookies.org või http://www.youronlinechoices.com/ee